ทันตแพทย์รากเทียม

ชื่อ ทพ.สัณห์ชัย จิรชาญชัย

ประวัติการศึกษาปริญญาตรี ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประกาศนียบัตรทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อดีต ทันตแพทย์สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ รพ.กรุงเทพ , ทันตแพทย์สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ รพ.ไทยนครินทร์ , ทันตแพทย์สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ รพ.พระมงกุฎเกล้า , ทันตแพทย์สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ , ทันตแพทย์สาขาทันตกรรมประดิษฐ์

ปัจจุบัน ทันตแพทย์สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ คลินิก สมภพ อัมพุช , ทันตแพทย์สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ เดอะ เด็นทิส คลินิก สาขาสยามสแควร์ , ทันตแพทย์สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ เดอะ เด็นทิส คลินิก สตูดิโอ สาขาหมู่บ้านทิพวัล สมุทรปราการ , ทันตแพทย์สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ วันทนีทันตแพทย์คลินิก , กรรมการผู้จัดการ บริษัทอินเฮ้าส์เด็นทัลอาร์ต จำกัด , กรรมการบริหาร บริษัทนูโวเด้นท์ จำกัด

 


 

ชื่อ ทพ.ปัญญา ทรวงบูรณกุล

การศึกษา ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ทันตกรรมประดิษฐ์)

ความชำนาญ อาจารย์พิเศษ สอนนักศึกษาหลังปริญญา สาขาทันตกรรมประดิษฐ์, อาจารย์พิเศษ ม.รังสิต

 


 

ชื่อ ทพ. ชัชชัย คุณาวิศรุต

การศึกษา วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ University of North Carolina (USA) , ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ University of North Carolina (USA) , ประกาศนียบัตรสาขาทันตกรรมรากเทียม University of Florida (USA) , ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ความชำนาญ ทันตกรรมประดิษฐ์และทันตกรรมรากเทียม

 


 

ชื่อ ทพญ.ณัฐนิช บุณยเศรษฐ

การศึกษา ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความชำนาญ ทันตกรรมทั่วไป