ทันตแพทย์เด็ก

 


 

ชื่อ ทพญ. ภัทรา จิรชาญชัย

ประวัติการศึกษา ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความชำนาญ ทันตกรรมเด็ก