ทันตแพทย์รักษารากฟัน

ชื่อ ทพญ. กุลนันทน์ ดำรุงวุฒิ (หมอโบว์)

ประวัติการศึกษา ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประกาศนียบัตรบัณฑิต,ทันตกรรมคลินิก (วิทยาเอ็นโดดอนต์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาเอ็นโดดอนต์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความชำนาญ รักษาคลองรากฟัน

 


 

ชื่อ ทพ. ประเสริฐ พงศ์อัครกุล (หมอโจ้)

ประวัติการศึกษา วิทยาเอ็นโดดอนต์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความชำนาญ รักษาคลองรากฟัน

 

 


 

ชื่อ ทพญ. ปิยะมาศ สมประเสริฐสุข (หมอจอย)

ประวัติการศึกษา ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2545 , ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิทยาเอ็นโดดอนต์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2548

ความชำนาญ รักษาคลองรากฟัน