ทันตแพทย์ประดิษฐ์

 

ชื่อ ทพ.สัณห์ชัย จิรชาญชัย

ประวัติการศึกษาปริญญาตรี ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อดีต ทันตแพทย์สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ รพ.กรุงเทพ , ทันตแพทย์สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ รพ.ไทยนครินทร์ , ทันตแพทย์สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ รพ.พระมงกุฎเกล้า , ทันตแพทย์สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ , ทันตแพทย์สาขาทันตกรรมประดิษฐ์

ปัจจุบัน ทันตแพทย์สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ คลินิก สมภพ อัมพุช , ทันตแพทย์สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ เดอะ เด็นทิส คลินิก สาขาสยามสแควร์ , ทันตแพทย์สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ เดอะ เด็นทิส คลินิก สตูดิโอ สาขาหมู่บ้านทิพวัล สมุทรปราการ , ทันตแพทย์สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ วันทนีทันตแพทย์คลินิก , กรรมการผู้จัดการ บริษัทอินเฮ้าส์เด็นทัลอาร์ต จำกัด , กรรมการบริหาร บริษัทนูโวเด้นท์ จำกัด

 


 

ชื่อ ทพ.ปัญญา ทรวงบูรณกุล

การศึกษา ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ทันตกรรมประดิษฐ์)

ความชำนาญ อาจารย์พิเศษ สอนนักศึกษาหลังปริญญา สาขาทันตกรรมประดิษฐ์, อาจารย์พิเศษ ม.รังสิต

 


 

ชื่อ ทพ.ประพนธ์ นิพัทธสัจก์

ประวัติการศึกษา ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,ปริญญาโททันตกรรมประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยลอนดอน

ปัจจุบัน ทันตแพทย์สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ และรากฟันเทียม สถาบันทันตกรรม กระทรวงสาธารณสุข

 


 

ชื่อ ทพญ. ชลธร อารีสินพิทักษ์ (หมอกิ๊ฟ)

การศึกษา ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต

ความชำนาญ ทันตกรรมทั่วไป