ทันตแพทย์โรคเหงือก

 

ชื่อ ทพ. พรชัย เลิศทรัพย์เจริญ

ประวัติการศึกษา วทบ. ทบ. จุฬา ประกาศนียบัตรปริทันตวิทยา

ความชำนาญ โรคปริทันต์