ทันตแพทย์ทั่วไป

ชื่อ  ทพญ.จิณตภา ฐิติพิทยา (หมอจิณ)

การศึกษา  ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต

ความชำนาญ  ทันตกรรมทั่วไป

 

 


 

ชื่อ ทพญ.นพวรรณ อำไพสุวรรณ (หมอนพ)

ประวัติการศึกษา ทันตแพทย์ศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต

ความชำนาญ ทันตกรรมทั่วไป

 

 


ชื่อ ทพญ. ชลธร อารีสินพิทักษ์ (หมอกิ๊ฟ)

การศึกษา ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต

ความชำนาญ ทันตกรรมทั่วไป

 

 


 

ชื่อ ทพญ.ณัฐนิช บุณยเศรษฐ

การศึกษา ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความชำนาญ ทันตกรรมทั่วไป