ทันตแพทย์จัดฟัน

ชื่อ ทพญ.นิศา จิตติวัฒนพงศ์ (หมอนิต)

การศึกษา ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ทันตกรรมจัดฟัน) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ความชำนาญ ทันตกรรมจัดฟัน

 


 

ชื่อ ทพ. ดร. ชิษณุ แจ้งศิริพันธ์

การศึกษา ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ปริญญาเอก สาขาทันตกรรมจัดฟัน , Tokyo Medical and Dental University

ความชำนาญ ทันตกรรมจัดฟัน